Instant Trading Ltd. Споразумение за публичното предлагане

Общи разпоредби.

Instant Trading Ltd., регистрационен номер 1811672, с регистриран адрес на 4-ти етаж, Water’s Edge Building, Meridian Plaza, Road Town, Tortola, Британски Вирджински острови, притежаващ номер на лиценз SIBA/L/14/1082 (наричана по-нататък компанията) и физическото или юридическо лице, което е подписало настоящото споразумение и е попълнило вече формуляра за регистрация (наричано по-нататък Клиента, всички те - заедно наричани Страните, влизат в настоящото споразумение (наричано по-нататък Споразумението). Настоящото споразумение определя условията, при които Компанията предоставя услуги на Клиента, свързани с провеждането на операции на финансовите пазари.

Настоящото споразумение определя условията, при които Компанията предоставя услуги на Клиента, свързани с провеждането на операции на финансовите пазари.

 1. Дефиниции.
  1. "История на акаунта" – пълен списък на всички приключени сделки и нетърговски операции, провеждани върху реална сметка.
  2. "Активен акаунт" е търговската сметка на клиента, където количеството на извършените пазарни лотове (1 пазарен лот е еквивалентен на 10 ИнстаСпот лота) за отчетния период, надвишава 0,2% от средния капитал, деноминирани в щатски долари. За 1000 USD отчетеното количеството на лотовете е 2 пазарни лота или 20 ИнстаСпот лота. При възникване на противоположни сделки само половината от заключителния обем се брои за количеството на изпълнените лотове.
  3. "Съветник" – алгоритъм за управление на търговска сметка под формата на програма, основана на MetaQuotes Language 4. Тази програма изпраща заявки и поръчки към сървъра с помощта на терминала за клиенти.
  4. "Арбитраж" – търговска стратегия, която използва "Арбитражни транзакции".
  5. "Арбитражна сделка" - операцията, когато актив се закупува на един пазар и в същия момент той се продава на друг пазар. Тази разлика в цената е фиксирана за различните валутни пазари. Тя се наблюдава лесно, тъй като стойността на портфейла остава почти непроменена, независимо от движенията на пазара(като противоположните сделки взаимно се компенсират). Когато разликата в цената се променя в положителна посока, противоположната арбитражна сделка на фиксиране на печалбата бива извършена. Арбитражната сделка също така е и транзакция, извършвана на един и същи пазар в продължение на определен период от време, при условие, че е налична значителна ценова празнина между офертите в момента на отварянето на търговията или нейното затваряне.
  6. "Ask" – най-високата цена в двойката, при която клиентът купува валутата.
  7. "Баланс" – Общият финансов резултат от всички извършени транзакции и нетърговски операции в търговската сметка.
  8. "Базова валута" – първата валута офертирана във валутната двойка, която клиентът може да закупи или продаде на цената на валутната оферта+++.
  9. "Bid" - най-малката цена в офертата за обменния курс на валутната двойка. Клиентът продава на цената на офертата.
  10. "Бонус средства" – средствата, получени от Клиента като част от бонус програми и конкурси, провеждани от Компанията.
  11. "Равенство "(Equity)"е салдото по текущата сметка, изчислено по формулата: баланс + плаваща печалба - плаваща загуба.
  12. "Бар свещи" е елемент от диаграмата, който включва цените на отваряне и затваряне, както и минималните и максималните цени за определен период от време (1 минута, 5 минути, час, 24 часа, седмица и т.н.).
  13. "Клиентът" е юридическо лице или физическо лице, което е приело настоящото споразумение с търговеца (Компанията), за провеждане на търговски операции съгласно условията на маржин търговията, и което е сключило Клиентски договор за срочно наемане с ИнстаСпот.
  14. "Клиентски терминал" е MetaTrader 4.xx софтуерен продукт, което позволява на клиента да получава информация за сделките на финансовите пазари в реално време (количество се определя от Компанията), извършване на технически анализ на пазарите, организиране на сделките, определяне / промяна / отмяна на поръчки и получаване на съобщения от дилъра и Компанията. Предоставен е свободен достъп към нея на интернет страницата на Компанията( https://www.instaspot.com/downloads/itc4setup.exe).
  15. "Customer log file" – файл, създаден от клиентския терминал, който записва всички запитвания и поръчки, изпратени от клиентите на дилъра, с точност до 1 секунда.
  16. "Затворена позиция" – резултатът от втората част на завършената затворена сделка.
  17. "Завършена позиция" Състои се от две противоположни търговски операции с еднакъв размер (позиции на отваряне и затваряне): купуване, последвано от продажба или продажба, последвана от закупуване.
  18. "Договор за разлика" (CFD) – търговска операция базирана на промени в скоростта на активната база (т.е. на актива, който е предмет на CFD), включително запаси, фючърси, благородни метали, борсов индекс и т.н..
  19. "Спецификация на договора" – основните условия за търговия (като спред, размер на лота, минимален обем на търговията, промени в обема на търговията, първоначален маржин, заключване и т.н.) за всеки инструмент. Към датата на формулировка на настоящото споразумение, информацията е на разположение на https://www.instaspot.com/bg/specifications.php
  20. "Валутната двойка" е единица на търговска операция основана на промяната в цената на една валута спрямо друга валута.
  21. "Търговец" е:
   1. компания, с която Клиентът сключва договор, регулиращ нормативната база за провеждане на търговски операции, в условията на пределна търговия.
   2. служителят на компанията, която се занимава с изпълнeнието на поръчките от клиента, включително и изпълнение на поръчки, стоп-аут, маржин колове(в текста на настоящото споразумение написано с малки букви).
  22. "Разработчик" – MetaQuotes Software Corp., разработчик на търговска платформа.
  23. "Спорен въпрос" е:
   1. ситуация, в която Клиентът приема, че дилърът е нарушил едно или повече условия на настоящото споразумение, в резултат на своето действие или бездействие;
   2. ситуация, когато търговецът приема, че Клиентът е нарушил едно или повече условия на настоящото споразумение, в резултат на своето действие или бездействие.
  24. "Запитване" – инструкцията на клиента изпратена на дилъра за получаването на валутна оферта. Запитването не предполага задължение на клиента да отвори търговия.
  25. "Бързият пазар" е състояние на пазара, което се характеризира с резки промени на валутните курсове за кратък период от време, често последвано от празнина в цената. Обикновено това се случва точно преди и/или след събитие или серия от събития:
   1. публикуване на икономическите показатели на членовете на Г-7 ( водещите индустриални страни, т.е. САЩ, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Канада, Италия), има висока степен на влияние върху финансовите пазари;
   2. оповестяване на основните лихвени проценти, направено от централните банки и техните комитети;
   3. речи или пресконференции на управителите на централните банки, финансовите министри и на президентите на страните от Г7 ";
   4. интервенции на правителствата на валутните пазари;
   5. терористични актове от национално (правителствено) значение;
   6. природни бедствия, които предизвикват обявяване на извънредно положение (или аналогични ограничителни мерки) в рамките на засегнатите територии;
   7. избухване на война или военни действия;
   8. политически форс-мажорни събития като оставки, ангажименти или тържествени откривания (включително изборни резултати) на изпълнителната власт на правителствата;
   9. други условия, които влияят върху динамиката на курса на валутата.
  26. "Плаваща печалба / загуба" – нефиксирана печалба / загуба на всички отворени сделки на текущите валутните курсове към момента.
  27. "Форс-мажорни обстоятелства" – събития, които не са могли да бъдат предвидени или предотвратени. Като:
   1. природни бедствия;
   2. войни;
   3. терористични атаки;
   4. действия на правителството, действия на изпълнителната и законодателната власт на правителството;
   5. хакерски атаки и други незаконни действия срещу сървъри.
  28. "Свободен маржин" – средствата по сметката за търговия, които могат да се използват за откриване на нови сделки. Изчислено по формулата: собствен капитал - маржин.
  29. "Графика" (таблица) е потокът от оферти, илюстриран графично. Това показва върхът на всеки бар/свещ, който е максималната оферта за периода; ниското или минималното ценово предложение; цената на затваряне или последната оферта на която и да е бар/свещ; и цената на отваряне или първото ценово предложение за всеки бар/свещ.
  30. "Хеджиран маржин" – гарантиран кеш за покритие, изискван от дилъра за откриването и поддържането на сделки. За всеки инструмент, той се оказва отделно в Спецификации.
  31. "Първоначален маржин" – изискваното кешово покритие от дилъра за отваряне на търговия. За всеки инструмент стойността е показана в Спецификации.
  32. "ИнстаСпот уебсайт" е официалният сайт на ИнстаСпот брокер на разположение на следния интернет адрес: https://www.instaspot.com/
  33. "Инструмент" – валутна двойка или CFD (договор за разлика).
  34. "Ливъридж" – съотношението на покритата сума, използвана в търговията към търговския обем: 1: 100, 1: 200. Ливъридж 1: 200 означава, че за да се отвори търговията е необходимо да имате сметка за търговия със сума на депозит, която е 200 пъти по-малка от сумата на сделката, която ще бъде отворена.
  35. "Лок" –дълги и къси позиции на същия обем, които се отварят за същия инструмент на една и съща сметка.
  36. "Лок маржин" е покриващата сума, изисквана от дилъра, за откриване и поддържане на лок позиция. За всеки отделен инструмент е посочена в спецификациите.
  37. "Дълга" – закупуване на инструмент с надеждата, че скоростта ще се увеличи. Във връзка с валутната двойка, това е закупуване на базовата валута, използвайки валутна оферта.
  38. "Лот" – единица за измерване на количеството на акции, стоки, основната валута, която се използва в платформата за търговия.
  39. "Размер на лота" – количеството на активи, стоки, основната валута за един лот, дефинирани в Спецификации.
  40. "Ниво на маржин" – съотношението на собствения капитал към необходимия маржин (в проценти), изчислено по формулата: (equity/margin)*100%.
  41. "Маржин кол" – състояние на сметката, когато дилърът има право, но не е длъжен да затвори всички отворени сделки на Клиента, поради недостиг на средства (свободен маржин). Ниво на облагане на маржина, при което възниква ситуация на "маржин кол"; показано в настоящото споразумение.
  42. "Маржин търговия" – търговия с използването на Ливъридж; Клиентът е в състояние да отвори сделки, чиято стойност е много по-висока, отколкото на заетите в търговията лични средства на Клиента.
  43. "Отваряне на пазара" – старт на търговските сесии след уикенд, почивка или след интервал от време между търговските сесии.
  44. "Необходим маржин" – сумата пари, необходима за поддържането на отворени позиции. Тя е показана на страницата на спецификациите на Договора.
  45. "Не-търговска операция" – операцията на попълване на търговска сметка (или теглене на пари от нея) или операция за разпределяне (връщане) на кредит.
  46. "Нормални пазарни условия" – условията на пазара, когато:
   1. няма съществени стопове в доставката на котировки към платформата за търговия;
   2. няма бърза динамика на цените;
   3. не съществуват значителни пропуски в цената.
  47. "Нормален пазар" – виж:"Нормални пазарни условия".
  48. "Очевидна грешка" – отваряне/затваряне на позиции на Клиента от страна на дилъра, или изпълняване на всички поръчки на цени, които значително се различават от цената на инструмента в потока на оферти, към момента на изпълнение. Или дейността или бездействието на някой друг дилър, свързано с погрешна оценка на пазарните цени в определен момент от време.
  49. "Отваряща празнина" е ситуацията, когато едно от следните твърдения е вярно:
   1. Наддаването на свободния пазар е по-високо от Цената на запитване при затварянето на пазара;
   2. Цената на запитване на открития пазар е по-ниска, отколкото на офертите при затварянето на пазара.
  50. "Поръчка" – нарежданията на клиента, изпращани до дилъра, за отваряне/затваряне на търговията, веднъж след като цената достигне нивото на поръчка, или да постави, изтрие или промени нивото на поръчка.
  51. "Ниво на поръчка" – цената е индикирана в поръчката.
  52. "Отворена позиция" е резултат от първата част на напълно завършена транзакция. При откриване на позиция, Клиентът приема следните задължения:
   1. за провеждане на втората част от сделки, (купуване/продаване) с еднакъв размер;
   2. да се поддържа равенство не по-малко от 30% от необходимия маржин.
  53. "Чакаща поръчка" – Клиентът изисква от търговеца да отвори търговия, веднъж, след като цената е достигнала нивото на поръчка.
  54. "Пипсове" - най-малката единица на цената за всяка чуждестранна валута. Също така, наречени "точки".
  55. "Цена преди непазарното офертиране е затварящата цена за минутен бар, преди да непазарната оферта на минутния бар.
  56. "Ценова дупка" – една от следните ситуации:
   1. текущото Предложение е по-високо от началното Запитване;
   2. текущото Запитване е по-ниско от началното Предложение.
  57. "Валутна оферта" е втората валута във валутната двойка, която се използва от страна на Клиента, за продажба или закупуване на основната валута.
  58. "База данни с оферти" – информация за всички котировки на валутите.
  59. "Офертиране" е процесът на предоставяне на стрийминг на валутни котировки в реално време на клиента, за извършване на търговия.
  60. "Процент" –
   1. за валутна двойка: базова цена единица валута, изразена по отношение на валутна оферта;
   2. за CFD: базова цена за единица актив, изразена под формата на пари.
  61. "Реален депозит" е разликата между депозити и тегления по сметката на клиента за отчетния период.
  62. "Сървърен лог файл" е файл, създаден от сървъра, който записва всички заявки и поръчки, получени от дилъра на клиента, включително резултатът от обработката, с до 1 секунда точност.
  63. "Сървър" е софтуерен продукт на MetaTrader Server 4.xx, който обработва поръчки и заявки на клиентите, осигурява информация за сделките на финансовите пазари в реално време (количество, определено от Компанията), като се вземат предвид взаимните задължения между клиента и дилъра и придържане към условията и ограниченията,.
  64. "Къса позиция" – продажба на инструмента с оглед на намаляване на процента. По отношение на валутни двойки: когато базовата валута се продава чрез валутна котировка.
  65. "Спайк" – ценова оферта, която отговаря на следните условия:
   1. съществува значителна ценова празнина;
   2. краткосрочната цена се връща към първоначалното ниво създавайки ценова празнина;
   3. липсва бърза динамика на цените преди тази ценова оферта;
   4. липса на макроикономически събития и/или значими корпоративни новини, оказващи влияние върху цената на инструмента в момента, в който тази оферта пробива.
   5. Компанията има право да премахне информация, която е свързана с непазарна оферта (Spike) от базата данни с оферти на сървъра.
  66. "Спред" – разликата между Bid и Ask (в пипсове).
  67. "Оферти в реално време" – верига от оферти за всеки внесен и видян инструмент в платформата за търговия, механизмът на предоставяне на оферти на Клиента от страна на търговеца, видими в реално време, чрез които Клиентът е в състояние да изпрати заповед на дилъра за провеждането на търговия във всеки един момент.
  68. "Стоп-аут" – форсирана поръчка за затваряне на позиция, генерирана от сървъра.
  69. "Суап" – плащане, приемано за провеждане на открита позиция за една нощ. Може да бъде положителен или отрицателен. Диаграмите, определящи стойностите на суап за всеки инструмент, могат да бъдат намерени на официалния уебсайт на ИнстаСпот. Към момента на преразглеждане на настоящото споразумение, информацията е на разположение на https://www.instaspot.com/bg/specifications.php.
  70. "Плаващ стоп" е алгоритъм за управление на стоп-лос(SL)поръчки:
   1. ако печалбата на отворената позиция не надвишава нивото на стопа, не се предприемат никакви действия;
   2. веднага, след като печалбата на отворената позиция превиши нивото на плаващия стоп, се изпраща заповед до сървъра за незачитане на SL поръчката от разстояние, което се равнява на стойността на плаващия стоп на текущата цена;
   3. веднага след като интервалът между SL поръчката и офертата надвиши плаващия стоп, сървърът ще промени нивото на поръчката, така че разстоянието между реда и текущата цена да е равно на плаващия стоп.
   4. Плаващият стоп работи, когато се стартира клиентския терминал, свързан към интернет и успешно ауторизиран от сървъра.
  71. "Тънък пазар" – състояние на пазара, когато има по-малко оферти от обичайно внасяните на търговската платформа, в продължение на значителен период от време. Като правило, този вид пазарно състоянието се появява по време на коледните празници, национални празници, в страните от Г7 и между 23:00 ч - 03:00 ч (GMT + 2) и т.н..
  72. "Билет" – уникален идентификационен номер, даван на позиция или чакаща поръчка в платформата за търговия.
  73. "Стойност на плаващия стоп" – стойността на параметъра "плаващ стоп", определена от Клиента.
  74. "Време на търговската платформа" – часовият пояс, в който се случват събитията, регистрирани в лог файла на сървъра. В момента публикацията на настоящето споразумение е GMT+2.
  75. "Размер на търговската операция" – количеството лотове, умножено по размера на лотовете.
  76. "Пазарните условия, които се различават от нормалните" – тънък пазар или бърз пазар.
  77. "Търговска операция/сделка" е инструмент за поръчка/продажба извършван от страна на Клиента
  78. "Търговска платформа/терминал" – набор от софтуерни и технически съоръжения, които подкрепят, получаваната информация за търговия, извършвана на финансовите пазари в реално време, извършваните търговски операции, взема предвид взаимните задължения между клиента и дилъра и налага спазване на условия и ограничения. В опростена форма за целите на настоящото споразумение ще се използва "сървър" и "Клиентски терминал".
  79. "Търговски акаунт" – уникален персонализиран регистър на всички операции, записани на търговската платформа, където завършените затворени сделки, отворените позиции, непазарните операции и поръчки са отразени.
  80. Настоящото споразумение между Клиента и Компанията определя условията за ползване на всички услуги, които се предлагат от Компанията и други оторизирани доставчици на услуги от трета страна, включително използването на услугите с цел извършване на сделки по сметката на клиента.
 2. Услуги на компанията.
  1. Дефиниция на услугите на компанията.
   1. Услугите на компанията представляват интерактивни програми или услуги, предлагани от Компанията, които дават възможност на клиента да:
    - се свърже с компанията или да упълномощи доставчик на услуги от трета страна;
    - получаване на информация и оферти на Компанията или от упълномощен доставчик на услуги от трета страна;
    - проведени сделки на финансовите пазари чрез клиентския терминал на Компанията - MetaTrader 4.0 (софтуерна програма), която включва електронен пренос на данни, които Клиентът предоставя на Компанията с помощта на персоналния си компютър, свързан чрез модем или друго устройство за достъп до мрежата за пренос на файлове, определено от Компанията.
   2. С подписването на настоящото споразумение Клиентът потвърждава, че се е запознал с правилата за комуникация и се съгласява, че той може да дава указания само по телефона или чрез Клиентския търговски терминал.
   3. Услугите на компанията включват информационния софтуер "MetaTrader 4.0", средство за технически анализ и услуги за предоставяне на информация от трета страна, който се предлага заедно с услугите на компанията.
   4. Клиентът признава, че Компанията си запазва правото да променя, добавя, преименува или оставя непроменени услугите на Компанията, които се предлагат в настоящото споразумение, без предварително известие. Клиентът също така признава, че споразумението е приложимо за услугите, които могат да бъдат променени, добавяни или преименувани в бъдеще, в допълнение към услугите, които се предоставят на Клиента до момента.
   5. По отношение на сделките на клиентите, компанията просто изпълнява поръчките на клиентите, без да предоставя доверително управление или препоръки. Компанията изпълнява запитванията или поръчките на клиентите си, независимо от търговския им характер, дори ако те не са от полза за клиента.
   6. Но в случаите, описани в настоящото споразумение, Компанията не е длъжна да:
    - следи и уведомява Клиента за състоянието на търговията;
    - да затваря отворена позиция на Клиента;
    - да прави опити да изпълнява поръчка на клиента с помощта на котировки, които се различават от офертите, показани в "MetaTrader 4.0" платформата за търговия.
   7. услугите на компанията изключват предоставянето на препоръки и информация, за мотивиране на клиента и за провеждане на операции. В някои случаи, Компанията си запазва правото да дава информация, препоръки и съвети на Клиента; в този случай Компанията не носи отговорност по отношение на резултата и ефективността на тези действия. Компанията си запазва правото да отмени или заключи всяка позиция на Клиента, във връзка с условията регулирани от настоящото споразумение. Всички сделки, извършвани от страна на Клиента, в резултат на погрешна информация или грешка, трябва да бъдат признати и от двете страни - клиентите и Компанията.
 3. Основни принципи.
  1. Обработка на поръчки на клиенти.
   1. За провеждане на сделки се използва механизма на "Незабавно изпълнение" на офертите.
   2. Запитвания от клиенти и поръчки се обработват в съответствие със следната схема:
    - Клиентът прави запитване или поръчка, чиято коректност се проверява, в клиентския терминал;
    - клиентският терминал изпраща запитването или заповедта към сървъра;
    - сървърът получава поръчката на клиента и проверява нейната коректност; тогава, търговският терминал показва съобщението: "Искането Ви беше прието от сървъра";
    - веднъж, след като запитването или поръчката на клиента е обработено, сървърът изпраща резултата обратно към търговския терминал на клиента;
    - при условие, че има непрекъсната връзка между Клиентския терминал и сървъра, Клиентският терминал получава резултата от запитването или резултата от изпълнението на поръчката от дилъра.
   3. Клиентът може да се опита да откаже от по-ранно искане, изпратено (което е изчакващо); въпреки това, Компанията не може да гарантира успеха на този опит.
   4. Времето, необходимо за изпълнение на запитване или поръчка, зависи от качеството на връзката между клиентския терминал и сървъра на Компанията , както и от пазарните условия. При нормални пазарни условия, то обикновено отнема около 1-5 секунди, за изпълнение на запитване или поръчка. На фона на пазарните условия, които се различават от нормалните, времето за обработка може да бъде удължено с до 10-15 секунди.
   5. Сървърът на компанията може да откаже поръчката на клиента в случаите, както следва:
    - когато при отваряне на пазара е получено съобщение "Няма цена", в случай че Клиентът е направил запитване преди първата оферта да бъде внесена в търговската платформа;
    - Клиентът не разполага с достатъчно средства, за да отворите нова позиция;
    - условията на пазара са различни от нормалното.
  2. Търговски операции.
   1. Валутата се продава на покупна цена. Валутата се купува на цената на запитване.
  3. Минималeн размер на сделката.
   1. За стандартните търговски сметки и от вида Еврика, с баланс и/или средства в размер на USD 100,000.00 (сто хиляди щатски долара) или еквивалент в друга валута, не може да има ограничение за минимален размер на позицията в размер на 1 ИнстаСпот лот (или USD1 на PIP). За сметки в размер на USD 10,000.00 (десет хиляди щатски долара) или нейната равностойност в друга валута, по преценка на Компанията не може да има ограничение на минималния размер за операция с 0.1 ИнстаСпот лот (или USD 0.10 на 1 пип). За търговските сметки с баланс над USD 10,000 и над USD 100,000 минималният размер на ИнстаСпот лота може да се определи пропорционално на баланса по преценка на Компанията.
   2. Ако общата сума на позицията отворена от Клиента надвиши следните суми в основната валута, Компанията си запазва правото да налага ограничения върху максималния ливъридж.
    - за суми над USD 5,000,000 (пет милиона) до 1:100;
    - за суми над USD 20,000,000 (двадесет милиона) до 1:50.
    Компанията си запазва правото да налага по-горе споменатите ограничения на избирателна база.
   3. За сметки с баланс от над 1000 USD, ливъриджът може да бъде намален от 1:1000 до 1:600.
  4. Спредове.
   1. В случай на форс-мажорни обстоятелства, компанията използва фиксиран спред, който е означен на официалния уебсайт на компанията. За да се запознаете с настоящите спредове, моля посетете: https://www.instaspot.com/bg/specifications.php
   2. Пренасяне на позицията на следващия ден. Когато една позиция преминава към следващия ден, суапа се начислява за отворена позиция започваща от 23:59:30. За да се запознаете с настоящите суапове, моля посетете: https://www.instaspot.com/bg/specifications.php. За нощта на Сряда срещу четвъртък, се начислява троен суап.
  5. Осъществяване на изменения в условията за търговия.
   1. Компанията има право да променя изискванията за допълнително обезпечение, спредове, режим на изпълняващите поръчки и други търговски условия в корелация с национални и международни празници и да уведомява клиентите 5 работни дни предварително. В този случай, всички промени ще бъдат приложени към вече откритите сделки и новите позиции.
  6. Затварящи CFD позиции.
   1. Ако има открити позиции по търговската сметка в деня (или на следващия ден) на публикуването на икономическата CFD статистика, издавана от Компанията, или всяко друго събитие, което има голямо влияние върху процента на акциите, Компанията си запазва правото да затвори позицията, използвайки последната пазарна оферта при затварянето на търговската сесия. В този случай, ще последва възобновяване на търговията на една от пазарните оферти през първите 5 минути след откриването на сесията.
  7. Отваряне на позиция.
   1. За да отворите позиция, поръчката трябва да бъде изпратена от клиентския терминал чрез сървъра на Компанията. Следните параметри на поръчката са задължителни:
    - инструмент;
    - размер на позицията (в лотове).
   2. Списъкът на инструменти на разположение за провеждане на търговските операции, използващи режим "Незабавно изпълнение" е публикуван на официалния сайт на Компанията, в раздела "Търговски инструменти" (https://www.instaspot.com/bg/specifications.php).
  8. Компанията е длъжна да уведоми Клиента 7 дни преди промяна на списъка с инструментите за търгуване.
   1. За да отвори позиция за купуване/продаване Клиентът трябва да изпрати поръчка, използваща терминала на клиентите.
    -За да отвори позиция за Купуване в прозореца за поръчка на клиентския терминал, Клиентът трябва да натиснете бутона "Купи", вследствие на което заповедта се изпраща на сървъра.
    -За да отворите позиция за Продажба в прозореца за поръчка на клиентския терминал, трябва да бъде натиснат бутона за Продаване, вследствие на което заповедта се изпраща на сървъра.
  9. Изпълнение на поръчки на клиенти за откриване на позиция.
   1. Ако размерът на свободния маржин е достатъчен, за да се отвори позиция, позицията ще бъде отворена. Новото ниво на свободния маржин се настройва автоматично.
   2. В случай, че размерът на свободния маржин е недостатъчен, за да бъде отворена позиция, позицията няма да бъде отворена и съобщение за недостиг на средства, ще се появи в прозореца на поръчката.
   3. Ако в момента на поръчката на клиента или последващото изпълнение от сървъра, офертата се промени, сървърът ще предложи нова цена за покупка/ продажба. В този случай новият прозорец "Requote" ще се появи с нови цени. Ако Клиентът се съгласи да проведе операция с наскоро предложени оферти, трябва да натисне бутонът "ОК" в прозореца "Requote" в рамките на 3 секунди.
   4. Поръчката на клиента за отваряне на позиция се счита за изпълнена и позицията - за отворена, когато съответният сървър-лог файл е бил актуализиран с нов запис. Всяка нова позиция ще получи последователен номер на билета.
  10. Затваряща позиция.
   1. За да затвори позиция в клиентския терминал, Клиентът е длъжен да посочи следните параметри:
    - билетът на позицията, която да бъде затворена,
    - размерът на позицията.
   2. За да затвори позиция, Клиентът трябва да кликне върху иконата "Затвори позиция" по реда на търговския терминал.
  11. Изпълнението на поръчките на клиента за затваряне на позиция.
   1. Ако в момента на изпълнение на клиентската поръчка/запитване от страна на сървъра, офертата се е променила, сървърът ще предложи нова цена за купуване/продаване. В този случай ще се появи прозорец "Requote" с новите цени. При условие, че клиентът се съгласи да извършва сделката в наскоро предлаганите цени, трябва да кликне върху "OK" иконата в рамките на 3 секунди.
   2. Поръчката на клиента за затваряне на позиция се счита за завършена и позицията - за затворена, когато се появи съответния запис в лог файла на сървъра.
  12. Описание на поръчките, налични в търговския терминал InstaTrader:
   1. Видове поръчки:
    "Купуващ стоп" предполага отваряне на позиция за купуване на по-висока цена от реалната цена, в момента на подаване на поръчката;
    "Продаващ стоп" предполага отваряне на позиция за продажба на по-ниска цена от реалната цена, в момента на подаване на поръчката;
    "Лимит на Купуване" предполага отваряне на позиция за купуване на по-ниска цена от реалната цена, в момента на подаване на поръчката;
    "Лимит на продажба" предполага отваряне на позиция за продажба на по-висока цена от реалната цена, в момента на подаване на поръчката.
   2. За затворяне на позицията могат да бъдат използвани следните поръчки:
    "Стоп-лос" предполага закриване на по-ранно откритата позиция на цена, която е по-малко изгодна за клиента, в сравнение с цената в момента на подаването на поръчката;
    "Тейк-профит" предполага закриване на по-рано открита позиция на цена, която е по-изгодно за клиента в сравнение с цената в момента на поставянето на поръчката.
   3. Клиентът има правото да промени или да премахне всяка чакаща поръчка, ако тя не е била активирана.
  13. Изпълнение на поръчки.
   1. Поръчката ще бъде сложена на изчакване за изпълнение в следните случаи:
    - Sell Stop (стоп продаване) поръчката става чакаща за изпълнение, в момента в който цената на предлагане в текущите оферти стане по-ниска или равна на нивото на поръчката;
    - Buy Stop (стоп купуване) поръчката става чакаща за изпълнение, в момента в който цената на запитване в текущите оферти достигне или надвиши нивото на поръчката;
    - Sell Limit (лимит за продаване) поръчката става чакаща за изпълнение, в момента в който цената на предлагане в текущите оферти достигне или надвиши нивото на поръчката;
    - Buy Limit (лимит за купуване)поръчката става чакаща за изпълнение, в момента в който цената на запитване в текущите оферти достигне или надвиши нивото на поръчката;
    - Take Profit (тейк-профит) поръчката за отворена позиция за купуване става чакаща за изпълнение, цената на предлагане в текущите оферти надвиши или съане равна на нивото на поръчката;
    - Stop Loss (стоп-лос) за отворена позиция за купуване се задейства, когато цената на предлагане в текущите оферти падне под или стане равна на нивото на поръчка;
    - Take Profit (тейк-профит) поръчката за отворена търговия за продажба се задейства, когато цената на запитване в текущите оферти падне под или стане равна на нивото на поръчка;
    - Stop Loss (стоп-лос) поръчката за отворена търговия за продажба се задейства, когато и цената на запитване в в текущите оферти надвиши или е равна на нивото на поръчката.
   2. В случаи на пропуски в цените, поръчките се изпълняват в съответствие със следните правила:
    - чакащите поръчки, където отвореното ниво и Тейк-профит попадат в една ценова празнина, са отменени с коментар [отменен/празнина];
    - Тейк-профит поръчка, нивото на която е в рамките на една ценова празнина, се изпълняват по цената, определена по реда;
    - Стоп-лос поръчка, която е в рамките на ценовата разлика, се изпълнява при първата получена цена, следваща празнината и отбелязана чрез коментар[sl/gap];
    - Чакащите поръчки на Стоп за Купуване и Стоп за Продаване се изпълняват по първата цена, получена след ценовата празнина, със [started/gap] като коментар;
    - Чакащите поръчки за Лимит за купуване и Лимит за продаване се изпълняват по определената цена и отбелязани чрез коментар [started/gap].
    В някои случаи, когато пропуските в цените са малки, поръчките могат да бъдат изпълнени в обичаен режим, по ред на цените на поръчките.
   3. Когато чакаща поръчка е получена за изпълнение и размерът на свободния марджин не е достатъчен за откриване на поръчката, неизпълнената поръчка автоматично се изтрива с коментара "анулирана от дилър".
  14. Час на разположение валидност и ред, параметри и правила за пускане на поръчки.
   1. Поръчките могат да се поставят само, отстраняват или променят от Клиента, когато търговията с избрания инструмент е позволена. Часове за търговия на всеки инструмент, са посочени в https://www.instaspot.com/bg/specifications.php.
   2. Поставяйки чакаща поръчка, следната информация трябва да бъде предоставена от Клиента:
    - инструмент;
    - размер на позицията (обем);
    - вид на поръчка (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit);
    - ценово ниво, на което трябва да се определи поръчката.
   3. Когато чакащата поръчка опитва изпълнение, сървърът автоматично проверява позицията на търговската сметка, за да се види дали безплатният маржин е достъпен. Новата позиция се добавя към списъка с отворени позиции; кумулативната позиция на клиента и безплатният маржин се изчисляват.
   4. При нормални пазарни условия, сървърът изпълнява поръчка според определената цена, без отклонения.
   5. Поръчката се счита за изпълнена, след като е била записана в сървърния лог файл.
   6. Клиентът се съгласява да премине допълнително експертно изследване на търговската сметка, ако е било установено, че методите за търговия на Клиента включват отваряне и затваряне/отваряне на заключващи позиции с по-малко от 5 минути интервал между тях. В съгласие с резултатите от допълнителното разглеждане, Компанията си запазва правото да коригира резултата от търговията на Клиента от общата сума на такива поръчки.
  15. Принудително затваряне на позиции.
   1. Когато нивото на маржин по сметката на Клиента е по-малко от 30%, се активира маржин кол (допълнително обезпечение). Компанията има правото, но не е задължена да закрие позицията на Клиента. Въпрос на преценка на Компанията е дали да затвори позицията или не.
   2. Ако състоянието на текущата търговска сметка (собствен капитал) е по-малко от 10% от границата, необходима за поддържане на отворена позиция, Компанията си запазва правото да затвори принудително позицията на Клиента без предизвестие.
   3. Сървърът контролира текущото състояние на сметката. В случай че условията, описани в точка 3.15.2 от настоящото споразумение, са нарушени, сървърът генерира принудително затваряне на позиция (стоп-аут). Стоп-аутът се изпълнява в съответствие с пазарната цена по линията на поредицата на общите поръчки от клиенти. Принудителното затваряне на една позиция се записва в лог файл, сървър като "стоп-аут".
   4. В случай, че условията, описани в точка 3.15.2 от настоящото споразумение са нарушени и Клиентът има няколко отворени позиции, позицията с най-висок плаващ стоп-лос ще бъде затворена първа.
   5. При нормални пазарни условия, в случай че последната позиция на търговската сметка бъде затворена, Компанията може да осигури баланс в диапазона от 0% до 10% от маржина необходим за поддържане тази последна принудително затворена позиция. Компанията си запазва правото да възстанови отрицателно салдо по една от сметките на клиента, за сметка на средствата на разположение на друга търговска сметка на Клиента.
   6. Може да има забавяне на автоматичното затваряне на поръчките в процеса на принудителното затваряне на позиции. Това забавяне може да бъде причина за закриване на позиция на по-изгодна цена в сравнение с цената в момента на индуцираното затваряне на позицията. Състоянието на сметката към момента на затварянето на сделката чрез "стоп-аут" е отразено в коментара към поръчката, където процентът на свободния маржин е посочен, заедно с баланса на сметката и нивото на маржина. Затварянето на поръчката на цена, която е по-изгодна за клиента отколкото нивото на "стоп-аут", не може да се счита за причина за рекламация от страна на Клиента. Затварянето на позицията на цена, която е по-малко благоприятна за клиента, отколкото "стоп-аут" нивото, може да се разглежда като причина за иск от страна на Клиента.
   7. С приемането на настоящото споразумение страните се споразумяха, че работното време на пазара - понеделник 00:00 - петък 23:59 - се сменя два пъти годишно заради обратимата Европейската смяна на времето с цел спестяване на дневна светлина, в последната неделя на март и последната неделя на октомври, съответно.
   8. Максималният брой сделки, които могат да бъдат отворени едновременно, не е ограничен. И все пак, Компанията си запазва правото да налага задължителни ограничения върху броя на отворените поръчки.
   9. В случай на непреодолима сила и непазарни ситуации, Компанията има право да затвори всички позиции на Клиента без предварително уведомление, на цени, определени от Компанията.
 4. Паричен депозит/теглене.
  1. Теглене на средства от търговската сметка на Клиента.
   1. Клиентът може да изтегли парите от сметката към платежна система, активирана за изтегляне в Клиентския кабинет на официалния сайт на Компанията.
   2. За търговски сметки, които са били депозирани чрез системи за електронно разплащане, изтеглянето на парични средства чрез банков валутен трансфер, с помощта на банковите детайли на собственика на търговската сметка може да бъде направено, ако бъде съгласувано с Компанията. Компанията също така си запазва правото да променя метода на изтегляне по свое усмотрение.
   3. Използвайки системи за електронно разплащане, тегленето може да бъде обработвано само за една и съща система за разплащане, със същите данни на акаунта (валута, номер на сметка), от която е направен депозитът. В случай, че търговската сметка е била заредена от многобройни платежни системи, с помощта на няколко портфейла и в различни валути, изтеглянето може да бъде поискано на пропорционална база.
   4. Ако Клиентът е променил детайлите в рамките на системата за разплащане, е необходимо да уведоми Компанията чрез изпращане на попълнен F1 формуляр, с прикачен файл на сканираното копие на ID до Финансовия департамент на Компанията. В противен случай, Компанията си запазва правото да откаже искането на клиента,на база нови лични данни.
   5. Изтеглянето се обработва в рамките на определеното време, което е различно за всяка платежна система; Въпреки това, в някои случаи, времето на изтеглянето може да бъде увеличено до 5 работни дни, с изключение на случаите, описани в точка 9.1.4 от настоящото споразумение.
   6. Изтеглянето на средства, получени чрез InstaWallet към външни системи за разплащане, е възможно 5 дни след зареждането на търговската сметка.
    За теглене на пари, депозирани през системата InstaWallet, комисионната се начислява както следва:
    - 2% от изтеглената сума, ако е налице висока търговска дейност по търговската сметка, е депозирана чрез системата InstaWallet и различни системи за разплащане, които се използват за депозиране и теглене от InstaWallet;
    - 5% от сумата, ако е налице слаба търговска дейност по търговската сметка и ако различни системи за разплащане, са били използвани, за депозиране или теглене от InstaWallet;
    - без комисионна, ако една и съща система за разплащане е била използвана за депозиране и теглене от/към InstaWallet.
    Министерството на финансите има правото да вземе решение за степента на търговска дейност по търговската сметка, както и да определи описаните комисионни за изтегляне по своя преценка.
   7. Ако обмен на валута между платежните системи е бил разкрит, Компанията си запазва правото да начислява допълнителни комисиони за услугата на обмен.
   8. Когато валутата на депозиране се различава от валутата на сметката, Компанията използва среднен процент, за да изпълни запитванията за изтегляне. Среднаият процент се определя от процента и обема на депозитите.
  2. Депозиране на средства към сметката на клиента може да бъде направено чрез някой от методите, посочени на интернет страницата на Компанията.
   1. Клиентът се съгласява, че в случаи на софтуерна неизправност, са възможни закъснения при депозирането на средства по сметката на търговия.
   2. Компанията е длъжна да зареди сумата по търговската сметка на клиента в случай на откриване на грешка в софтуера, която е довела до закъснение в автоматичното депозиране на средства, при условие, че Клиентът информира за закъснението.
  3. Таксите за депозит/теглене.
   1. При попълване на търговската сметка, Компанията компенсира изцяло или частично размера на таксите, събирани от платежните системи, както е посочено на адрес: https://secure.instaspot.com/deposit.aspx. В случай на откриване на случаи на злоупотреба при тази практика, Компанията си запазва правото на приспадане комисионната от търговската сметка на клиента.
   2. За неактивни сметки Компанията си запазва правото да приспада 10 USD всеки месец, считано от 3-тия месец на липса на активност.
 5. Ред на бизнес, претенции и уреждане на спорни случаи.
  1. Когато възникнат спорни случаи, Клиентът има правото да предяви иск към Компанията. Исковете се приемат в рамките на два работни дни от датата на възникване на проблема.
  2. Искът се изпраща на отдел Търговски операции под формата на имейл, до dealer@instaspot.com. Искът не представлява предмет на разкриване от ищеца, докато разследването не приключи.
   Искове, представени по друг начин не могат да бъдат преразгледани.
  3. Компанията обработва исковете на клиентите в рамките на срока, не повече от 10 работни дни:
   Ако искането на клиентите се счита за справедливо, Компанията ще го приеме и ще депозира средства по сметката на клиента, в рамките на един работен ден.
   Компанията следва общоприети пазарни практики и вътрешна политика, за тези твърдения, които не са посочени в настоящото споразумение.
  4. Формулярът на иска от клиента трябва да включва:
   - пълно име;
   - номер на търговска сметка;
   - дата и час, когато е настъпил спорния случай;
   - спорен случай или поръчка на билети;
   - описание на искането, без емоционална конотация.
  5. Компанията си запазва правото да отхвърли иска в следните случаи:
   - искът не отговаря на условията на клаузите 5.1, 5.2, 5.4.;
   - искът съдържа нецензурни/груби думи или/и обиди към Компанията или нейните служители;
   - искът съдържа заплахи към Компанията или нейните служители;
   - Клиентът заплашва да опетни репутацията на Компанията, използвайки социалните мрежи или други социални мрежи.
  6. Компанията си запазва правото да коригира резултата от търговиите на клиента, ако са били открити грешки в сървъра, които са довели до забавянето на оферти, скокове и други отрицателни последици за Компанията и не са могли да бъдат хеджирани от изпълнителите на фирмата.
  7. Компанията гарантира, че всяка сделка на Клиента извършена на непазарна оферта (скок) ще бъде възстановява само след установяването на факта на погрешното представяне.
  8. Ако позициите са напълно блокиран от някоя заключваща система, включваща тройно заключване и сумата от суапове има положителна стойност, Компанията си запазва правото да коригира суапа.
  9. Настоящото споразумение забранява използването на стратегии, насочени към извличане на печалба, чрез умишленото създаване на ситуации, в които един от клиентите или група от акаунти на клиенти придобиват отрицателно салдо, включително ситуации, когато се отварят сметки под имената на различни лица, които неизменно са част от една стратегия за търговия. В случай на разкриването на изпълнението на такива търговски стратегии, Компанията си запазва правото да приложи клаузата 3.15.5. на настоящото споразумение.
  10. Ако в момента на затварянето на пазара, общият обем на позициите, открити по сметката на клиента предполага промяна на общата печалба с повече от 0.5% на депозит, в случай, че промените в цените от 1 пипс (повече от 5 ИнстаСпот лота за всеки USD 1,000 депозит), Компанията си запазва правото да коригира финансовия резултат от такива сделки в случай, че пазарът отвори с разлика от сумата, пропорционална на размера на разликата в пипса.
  11. Дайълинг департамента на Компанията прилага своето положително решение относно иска по отношение на повторното отваряне на позиция в съответствие със следната схема: в случай, че има значителен период от време или пропуски в цените, от момента на погрешното закриване на позиция до момента на отваряне на такава, сделката може да се отвори отново при средна цена, която се определя или за периода между погрешната позиция на затваряне и вземане на решение за неговото възобновяване или в рамките на един час от момента на затварянето на погрешната позиция. Възобновяването на позиция става чрез пускане на нова поръчка със същия обем като на тази, затворена погрешно. Това правило се прилага изцяло за компенсирането на погрешно затворени позиции.
  12. Когато промяната в цената, свързана с разликата между последната цена на затваряне на инструмента на пазара и първата цената на инструмента при отварянето на пазара или свързани с публикуването на новини, води до печалба по-висока от 10% от първоначалния депозит, Компанията си запазва правото на корекция на финансовия резултат, в размер пропорционален на разликата на посочените по-горе цени в пипсове, чрез приспадане на средствата спрямо "Clause 5.12. correction". В някои случаи по преценка на Компанията тя може да определи минимална промяна на печалбата под нивото от 10% (от първоначалния депозит).
  13. Компанията си запазва правото да анулира резултатите от сделката, ако открие, че парите, използвани за изпълнение на сделката са били придобити в нарушение на разпоредбите на някое споразумение на Компанията, включително настоящото споразумение, прието от Клиента.
  14. Ако общият суап на всички направени сделки е над 5000 USD, Компанията си запазва правото да го коригира до 5000 USD, в определени случаи.
  15. Компенсаторната сума за Клиента, за премахване на техническите последици от дефицита, не може да надхвърля USD 500,000.
  16. Загубените или потенциалните печалби, както и загубите, понесени в резултат на недостъпност до оборудването, не подлежат на възстановяване.
 6. Идентифициране и удостоверяване на Клиентите.
  1. Компанията има правото да поиска от клиента да докаже личната информация за самоличност, посочена във формуляра за регистрация на сметката за търговия. Във всеки един момент, Клиентът може да получи искане за представяне на сканирано копие от паспорт/лична карта или заверено копие от паспорт/лична карта, по преценка на Компанията.
  2. В случай, че клиентът не е получи искане за предоставяне на сканирано копие на паспорт/лична карта, процедурата за проверка на сметката не е задължителна, макар че Клиентът е свободен да изпрати копие на паспорта или друг документ, с който идентифицира личността си, до Отдела за връзки с клиенти.
  3. Ако след откриване на сметката, личната информация за регистрация на клиентите (като пълното име, адрес или телефон) е била променена, Клиентът е длъжен да уведоми Отдела за Връзки с клиенти на Компанията, като изпрати искане за промяна на информацията за регистрация.
  4. Клиентът се съгласява, че личната информация, посочена в регистрацията на търговската сметка може да бъде използвана от Компанията в рамките на политиката срещу прането на пари.
  5. Клиентът е отговорен за автентичността на предоставените лични документи или техните копия и признава правото на Компанията, ако тяхната оригиналност събуди съмнения, да ги покаже на правоприлагащите органи на страната, в която е издаден документа, за удостоверяване на автентичност, в случай, че бъде разкрит акт на фалшифиция на документа, Клиентът ще бъде подведен под отговорност в съответствие със законодателството на страната. откъдето е издаден документът.
 7. Рискове.

  Това уведомление цели да разкрие на Клиента информацията относно рисковете, свързани с провеждане на търговски операции на финансовите пазари и да го предупреди за възможността за финансови загуби, свързани с тези рискове. В настоящото споразумение е невъзможно да бъде разкрита цялата информация за всички потенциални рискове, поради огромния брой възможни ситуации. Тълкуването на понятията и термините, използвани в настоящото уведомление напълно съвпада с тълкуването на тези в Споразумението за обработка и изпълнение на поръчки от клиенти.

  1. Ливъридж ефект.
   1. Провеждането на сделки в условията на "маржин търговия" с лека промяна на скоростта на цената на финансовия инструмент, може да има внушително влияние върху баланса на търговската сметка на клиента, поради Ливъридж ефекта. В случай, че пазарът се движи срещу позицията на Клиента, последният може да понесе загуби в размер на първоначалния депозит и други допълнителни средства, депозирани от клиента, за да запази позициите отворени. Клиентът признава, че е разгледал всички рискове, свързани с финансии и избора на съответната стратегия за търговия.
   2. Силно препоръчително е да се поддържа ниво на маржин над 1000% и винаги да настройвате Стоп-лос поръчки за ограничаване на евентуални загуби.
  2. Висока волатилност на инструментите.
   1. Многобройни инструменти имат значителен диапазон на промяна на цените в рамките на деня, което предполага висока възможност за сделки, завършващи с високи печалби или със загуби.
  3. Технически рискове.
   1. Клиентът поема рисковете от финансови загуби, причинени от неправилното функциониране на информационни, комуникационни, електрически и други участващи системи.
   2. Провеждайки търговски операции в терминала на Клиента, Клиентът поема рисковете от финансови загуби, причинени по следните причини:
    a) хардуерно и софтуерно оборудване грешки, или лошо качество на връзката от страна на клиентите;
    b) неправилно функциониране на оборудването на клиента;
    c) грешни настройки на клиентския терминал;
    d) използване на остарял клиентски терминал;
    e) непознатостта на клиентите с указанията, зададени в "Customer Terminal Use Guide" и в раздела "FAQ: често задавани въпроси".
   3. Клиентът признава, че в случай на провеждане на търговски операции по телефон, по време на пиковите часове, възможността за свързване с оператор е по-слаба. Описаната ситуация може да се случи по време на бърз пазар (например, при извънредни съобщения от пресата).
  4. Различни от обичайното пазарни условия.
   1. Клиентът разбира, че при различни от нормалните пазарни условия, времето на обработка на поръчката на клиента може да бъде удължено.
  5. Търговска платформа.
   1. Клиентът признава, че може да има само едно запитване/поръчка чакащо да бъде обработено от сървъра. Опитът да бъде определена всяка нова поръчка или запитване, ще бъде отклоняван с прозорец показващ съобщението: "Trade flow is busy".
   2. Клиентът признава, че единственият надежден източник на информация по отношение на котировките в реално време е главният сървър, обслужващ реални клиенти. Базите данни на котировките в платформата на клиентите не могат да се разглеждат като надежден източник на информация по отношение на стрийминга на котировките, като в случай на нестабилна връзка между платформата на клиента и сървъра, част от офертите може да не успеят да влязат в Клиентската платформа.
   3. Клиентът признава, че със затварянето на прозореца за въвеждане/промяна/отмяна на заповед и със затварянето на прозореца за отваряне/затваряне на позиции, не отменя нареждането или поръчката, които вече са били изпратени на дилъра.
   4. Клиентът поема рисковете от непредвидени търговски операции,извършени в случаите на повторно изпращане на поръчката преди момента на получаване на информацията за резултата от изпълнението на предишната поръчка на дилъра.
   5. Клиентът разбира, че едновременната промяна на нивото на чакащата поръчка и стоп-лоса и/или тейк-профита, които са били добавени веднага след като поръчката е била изпълнена, ще бъдат обработвани само когато нивото на поръчка на стоп-лоса и/или тейк-профита, е модифицирано за отворената позиция на поръчката.
  6. Комуникация.
   1. Клиентът поема риска от финансови загуби, причинени от късно получаване или при неуспешно получаване на сървъра или съобщението на дилъра.
   2. Клиентът разбира, че не кодираната информация, изпратена по електронната поща, не е обезпечена от неоторизиран достъп.
   3. Клиентът се съгласява, че дилърът си запазва правото да изтрива съобщенията, които не са получени от Клиента чрез вътрешната поща на Клиентската платформа, в рамките на три календарни дни от момента на публикуването на съобщението.
   4. Клиентът носи пълна отговорност за опазване тайната на получената информация от дилъра и поема рисковете от финансови загуби, причинени от неоторизиран достъп на трети лица до търговската сметка на клиента.
  7. Рисковете, свързани с дейността на трети страни, участващи в отношенията между Компанията и Клиента.
   1. Клиентът поема рисковете, свързани с дисестаблишмънт на платежните системи. Ако системата за електронно плащане престане да съществува, Компанията удържа средства от сметката на клиента в депозираната сума чрез тази система.
   2. Клиентът поема рисковете, свързани с посочването на грешни данни за банков превод и приема, че това може да бъде причина за възстановяване, допълнителни комисионни за таксуване, и други рискове, свързани с възстановяване и повтаряне на банковия трансфер.
   3. Клиентът поема рисковете, свързани с неауторизираното използване на личните данни за достъп към платежни системи на клиента, а също така, и тези, свързани с използването на банковите карти на Клиента от физически лица, които разполагат с необходимите данни за използването на такива карти, които са се появили в резултат на невниманието на клиента.
 8. Комуникация с потребителя.
  1. За да се свърже с клиента, Компанията може да използва:
   - вътрешен имейл на търговската платформа;
   - имейл;
   - факс;
   - телефон;
   - пощенска услуга;
   - новини от раздела "Фирмени Новини" на официалния сайт на компанията.
   Компанията ще използва личните данни на Клиента, посочени в регистрацията, във връзка с това, че клиентът е задължен да информира Компанията за всички промени в личните си данни за контакт.
  2. Съобщение (включващо документи, съобщения, уведомления и потвърждения, доклади и т.н.) се считат за получени от Клиента:
   - един час след като са били изпратени по електронната поща;
   - незабавно в случай, че е изпратено по вътрешната поща в платформата за търговия;
   - незабавно в случай, на изпращане по факс;
   - веднага след като телефонният разговор бъде завършен;
   - след 7 календарни дни, в случай на изпращане по поща;
   - веднага след публикуването на новини в частта "Фирмени Новини" на официалния сайт на компанията.
  3. Клиентът ежедневно получава имейл с доклад за всички операции, извършени по търговската сметка за последните 24 часа.
  4. С приемането на условията на споразумението, Клиентът се съгласява да предостави своите данни за контакт, за да получава информация за услугите на компанията.
 9. Отговорности и задължения.
  1. Общи разпоредби.
   1. Клиентът гарантира, че:
    - информацията, посочена във формуляра за регистрация на акаунта е вярна и се отнася до собственика на профила;
    - клиентът носи пълна отговорност за осигуряването на конфиденциалност с потребителското име и пароли;
    - Клиентът е изцяло отговорен за действия, които са резултат от използването на потребителско име и парола;
    - Клиентът носи пълна отговорност за действия, включително операции на финансовите пазари;
    - е съгласен с правото на Компанията да записва разговорите с клиента, с цел предоставянето им като доказателство.
   2. Компанията гарантира, че информацията, посочена от Клиента в регистрационния формуляр на акаунта е поверителна. В случай на разкриване на нарушение, то ще бъде обработено в съответствие с настоящото споразумение.
   3. Клиентът приема, че Компанията или третото лице, участващо в представянето на услугите на Клиента не носи отговорност за неправилното функциониране на телефонната връзка, интернет, планирана поддръжка и актуализации или някакви събития, които не зависят от Компанията, или информацията на доставчика на услуги или трета страна, занимаващи се с предоставяне на услуги на Клиента.
   4. Клиентът се съгласява, че Компанията има право да прекрати дейността по търговската сметка на клиента в случай, че Компанията има никакво съмнение, че сметката на клиента се използва за пране на пари или клиентът е предоставил умишлено невярна информация. Веднъж, след като операциите са преустановени, Компанията провежда разследване, което може да включва преглед на данните за регистрацията на сметката и историята на депозиране на търговската сметка, идентификацията на клиента и т.н. Клиентът се съгласява, че Компанията има право да инициира разследване, ако го има основания за подозрение, че Клиентът е търгувал на сметката, в нарушение на настоящото споразумение.
   5. Клиентът признава, че в съответствие с политиката за борба с изпирането на пари, Компанията има право да поиска данните на банковата сметка, открита на името на Клиента, и да наложи ограничения върху изтеглянето на средства от сметката само по банков път, с посочените банкови подробности. В случай на отказ на клиента да представи банковите си данни, Компанията има правото да блокира всички операции по търговската сметка, докато се снабди с необходимата информация.
 10. Прекратяване на договора.
  1. Общи разпоредби.
   1. Споразумението влиза в сила от момента на подписването му от Клиента.
   2. Настоящото споразумение се прекратява, ако:
    1. Всяка страна изрази волята си да прекрати настоящото споразумение:
     - в случай, че Клиентът изтегли всички средства от търговската си сметка, което ще доведе до прекратяване на отношенията, регулирани от Споразумението;
     - в случай на нарушаване на условията описани в настоящото споразумение, от страна на клиента, Компанията си запазва правото да прекрати договора по своя преценка, чрез предварително уведомяване на Клиента за това прекратяване и след връщането на всички средства от търговската сметка на клиента, към момента на прекратяване на споразумението.
    2. Ако компанията преустанови дейността си, регулирана от настоящото споразумение:
     - компанията уведомява в рамките на един месец преди това прекратяване;
     - компанията връща всички средства на Клиента, които са били по салдото на търговската сметка на клиента към момента на затваряне.
    3. В случай на смърт на клиента:
     - правото да изтегля средства от търговската сметка на клиента остава за наследника на съответната опашка, или за наследника в съответствие с волята/препоръките на Клиента;
     - правото да използва търговската сметка на Клиента и да провежда търговски операции на финансовите пазари не може да бъде унаследявано.
   3. Клиентът се съгласява, че компанията си запазва правото да прекрати или да спре изцяло или частично достъпа на Клиента до услугите на компанията по свое усмотрение, със следното известие чрез средствата за комуникация. В този случай, настоящото споразумение се счита за прекратено, тъй като в момента услугите са направено недостъпно за Клиента.
 11. Език.
  1. Езикът на настоящото споразумение е английски.
  2. За удобство на клиентите, компанията може да осигури версия на споразумението на език, различен от английски. Преведената версия на споразумението има чисто информативен характер.
  3. В случай на различен прочит на преведена версия и настоящото споразумение на английски език, Споразумението на английски език се счита за предварително референтен стандарт.